Agentschap Voor Natuur En Bos

Creatie van een plas-dras zone, het uitdiepen van een laantje en een poel te AlveringemDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8,BE-1000 Brussel
Tel: +32 92762032
E-mail: els.vandurme@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413786


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Creatie van een plas-dras zone, het uitdiepen van een laantje en een poel te Alveringem 
Referentienummer: ANB-TB-TOW-2021-155B-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Creatie van een plas-dras zone, het uitdiepen van een laantje en een poel te Alveringem
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Alveringem
II.2.4. Beschrijving
Creatie van een plas-dras zone, het uitdiepen van een laantje en een poel te Alveringem 
II.2.7. Looptijd
10 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-07-06 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10

Vergelijkbare advertenties van BDA