Vlaams Woningfonds

Verbouwen van een eengezinswoning, Jan De Windtstraat 34 - 9300 AalstDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Woningfonds
Postadres: Ieperlaan 41,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Stephanie Richez
Tel: +32 25489280
E-mail: hhovl@vlaamswoningfonds.be
Internetadres(sen): http://www.vlaamswoningfonds.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413166


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwen van een eengezinswoning, Jan De Windtstraat 34 - 9300 Aalst 
Referentienummer: VWF-2012/0010/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwen van een eengezinswoning, incl. afbraakwerken, ruwbouwwerken, technieken, uitbreiding, afwerking, isolatie en afwerking van alle gevels (incl. zijgevel)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er zat een foutje in de datum van opening offertes.

Vergelijkbare advertenties van BDA