Mrmp-i/s - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastuctuur

MRMP-I/S/T Nr. 21IS808 betreffende de aankoop van een bagagescanner voor het Kwartier GROENVELD met optie voor het onderhoudDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastuctuur - Ondersectie Diensten
Postadres: Eversestraat, 1 - PO BOX 29,BE-1140 Evere
Tel: +32 24415457
E-mail: Jean-Francois.Albaut@mil.be
Internetadres(sen): https://www.mil.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410674


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MRMP-I/S/T Nr. 21IS808 betreffende de aankoop van een bagagescanner voor het Kwartier GROENVELD met optie voor het onderhoud 
Referentienummer: MRMP-I/S-21IS808-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 38581000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
MRMP-I/S/T Nr. 21IS808 betreffende de aankoop van een bagagescanner voor het Kwartier GROENVELD met optie voor het onderhoud
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Erratum 1:
- Bestek adm.
- Bijlage C1
- Bijlage F

Bijlage A en bijlage O = Word Document

PPT infosessie reunion

Vergelijkbare advertenties van BDA