Elsene

Ontwerp, uitvoering en uitbating van een bouwwerk gelegen in de Graystraat 169 - 171, dat voornamelijk zal worden bestemds voor koopwoningen.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Elsene
Postadres: Elsensesteenweg, 168,BE-1050 Brussel
Tel: +32 26435985
E-mail: pierre.sabot@ixelles.brussels
Internetadres(sen): www.ixelles.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=396548


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerp, uitvoering en uitbating van een bouwwerk gelegen in de Graystraat 169 - 171, dat voornamelijk zal worden bestemds voor koopwoningen. 
Referentienummer: Gemeente Elsene-2021-019-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht is een overheidsopdracht voor werken met als voorwerp enerzijds het ontwerp en de uitvoering van een bouwwerk dat voornamelijk bestemd is voor koopwoningen die toegankelijk zijn voor gezinnen met een gemiddeld of bescheiden inkomen, in ruil voor de verwerving, door de opdrachtnemer, van zakelijke rechten op de grond ;
anderzijds de uitbating van het gerealiseerde bouwwerk, waarbij wordt voldaan aan de eisen die door de aanbestedende overheid zijn vastgesteld om aan het openbaar belang te voldoen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2021-06-30
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2021-07-19
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2021-06-30
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2021-07-19
Plaatselijke tijd: 11:00

Vergelijkbare advertenties van BDA