Fedasil_zoutleeuw

Betreffende plaatsen van zonnewerende glasfolie voor het opvangcentrum van Fedasil te ZOUTLEEUW.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_ZOUTLEEUW
Postadres: Zoutleeuwse Steenweg 11,BE-3440 Zoutleeuw
Contactpersoon: Richard Mawet
Tel: +32 0485760042
E-mail: Richard.mawet@fedasil.be
Internetadres(sen): www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413781


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Betreffende plaatsen van zonnewerende glasfolie voor het opvangcentrum van Fedasil te ZOUTLEEUW. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45400000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Betreffende plaatsen van zonnewerende glasfolie voor het opvangcentrum van Fedasil te ZOUTLEEUW.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-06-30 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10

Vergelijkbare advertenties van BDA