Mrmp-sdv - Verkoopdienst

Verkoop voor percelen constructie-frames containers, waterciternes en wastafels te Aarlen.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-SDV - Verkoopdienst
Postadres: Eversestraat, 1 - BOX 29,BE-1140 Evere
Tel: +32 24416832
E-mail: Alexandra.Huart@mil.be
Internetadres(sen): https://www.mil.be/fr/page/la-vente https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413729


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verkoop voor percelen constructie-frames containers, waterciternes en wastafels te Aarlen. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44212320
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Verkoop voor percelen constructie-frames containers, waterciternes en wastafels te Aarlen. " Toebehorend aan Defensie -Offerte aanvraag"
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-07-30 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Voor aanvullende info en/of toelichting betreffende de verkoopprocedure en/of de toestand & karakcteristieken van het material : cfr. website www.mil.be/sales

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10

Vergelijkbare advertenties van BDA