Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

Brussel - FEDERALE POLITIE - Renovatie van platte dakenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: Gutierrez Maria
Tel: +32 25412466
E-mail: maria.gutierrez@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413715


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - FEDERALE POLITIE - Renovatie van platte daken 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45261900
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - FEDERALE POLITIE - Renovatie van platte daken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-07-06 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een bezoek ter plaatse is vereist. Het plaatsbezoek dient vooraf gemeld te worden met Gutierrez Maria ( +32 25412466 - maria.gutierrez@buildingsagency.be)Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres: doc.bru@buildingsagency.be. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10

Vergelijkbare advertenties van BDA