Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

KUURNE DESIGN & BUILD - Nieuwbouw innovatieve kleuterschool BS De BoomgaardDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
E-mail: aanbestedingen@g-o.be
Internetadres(sen): www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413725


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KUURNE DESIGN & BUILD - Nieuwbouw innovatieve kleuterschool BS De Boomgaard 
Referentienummer: GO!-13001/26905001/2021/4945-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De projectdefinitie beschrijft in grote lijnen de volgende opdracht:
De voorliggende opdracht omvat een nieuwbouw bestaande uit een innovatieve kleuterschool met o.a. de nodige
administratieve lokalen / polyvalente ruimte / turnzaal,. en ook de omgevingsaanleg.
Er dient een zeer goede link te zijn met de bestaande lagere school (G06). Dit nieuwe gebouw wordt bij voorkeur ingeplant op
de zone tussen G06 (lagere school) en de Vlaskouter. De sloop van
G02, G61 en G62, na ingebruikname van de nieuwbouw, maakt ook deel uit van de opdracht.
De bouwsite is gelegen in de Boomgaardstraat 19-21 te Kuurne.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Boomgaardstraat 19-21 te Kuurne
II.2.4. Beschrijving
De projectdefinitie beschrijft in grote lijnen de volgende opdracht: De voorliggende opdracht omvat een nieuwbouw bestaande uit een innovatieve kleuterschool met o.a. de nodige administratieve lokalen / polyvalente ruimte / turnzaal,. en ook de omgevingsaanleg. Er dient een zeer goede link te zijn met de bestaande lagere school (G06). Dit nieuwe gebouw wordt bij voorkeur ingeplant op de zone tussen G06 (lagere school) en de Vlaskouter. De sloop van G02, G61 en G62, na ingebruikname van de nieuwbouw, maakt ook deel uit van de opdracht. De bouwsite is gelegen in de Boomgaardstraat 19-21 te Kuurne. 
II.2.7. Looptijd
20 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
3.4.1 UitsluitingsgrondenKan uitgesloten worden van deelneming aan de Opdracht , in welk stadium van de procedure ook, elk basisteamlid (volgens art.3.1.1) of bijkomende onderaannemer die deel uitmaakt van de Aanvraag tot deelneming:1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijkakkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure diebestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoordaanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen enreglementeringen;3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professioneleintegriteit aantast;4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overhedenaannemelijk kunnen maken;5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hijgevestigd is;7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingeninzake de selectie.Deze opsomming wordt aangevuld door de uitsluitingsgronden die vermeld zijn in de artikelen 67 tot en met 69 van de WetOverheidsopdrachten.Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voorzover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de Opdrachtgever zelf kanopvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van nietfalingvia elektronische weg.Elke Kandidaat die in een of meerdere voornoemde situaties verkeert, die leiden tot verplichte of facultatieve uitsluiting, magconform artikel 70 van de Wet Overheidsopdrachten bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijnbetrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond.Hiertoe bewijst de Kandidaat, op eigen initiatief, dat hij eventuele schade als gevolg van strafrechtelijke inbreuken of foutenheeft betaald of heeft toegezegd te zullen vergoeden, dat hij de feiten en omstandigheden heeft opgehelderd door actief meete werken met de onderzoekende autoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeftgenomen die geschikt zijn om verdere strafrechtelijke inbreuken of fouten te voorkomen.De door de Kandidaten genomen maatregelen worden beoordeeld met inachtneming van de ernst en de bijzondereomstandigheden van de strafrechtelijke inbreuken of de fout. Het betreft in alle gevallen een door de Opdrachtgever te nemenbeslissing die zowel op materieel als formeel vlak moet gemotiveerd worden. Wanneer de maatregelen onvoldoende wordengeacht, worden aan de Kandidaat de redenen daarvoor medegedeeld.Als de Opdrachtgever het bewijs toereikend acht, wordt de betrokken Kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.De Kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op delimietdatum van ontvangst van de aanvraag. Het ingediende uittreksel dient evenwel steeds de meest actuele toestand weer tegeven.Het RSZ-attest alsook het attest inzake belastingen zal door de Opdrachtgever zelf worden opgevraagd.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De Kandidaat moet voldoende financiële en economische draagkrachthebben om de Opdracht te realiseren zonder dat zich een financieel risico voor de Opdrachtgever voordoet.
Eventuele minimumeisen:
Hiervoor dienen de volgende documenten namens de Kandidaat worden voorgelegd:
- Bewijs van Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Ontwerper
- Bankverklaring cfr. model in bijlage D Aannemer

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Alle gevraagde referenties die opgeleverd moeten zijn worden gestaafdmet een attest van goede uitvoering daterend van na de opleveringsdatum. Het attest dient afgeleverd te worden door deopdrachtgever van de betreffende referentie en is ten gunste van de partij die hiermee zijn bekwaamheid wenst aan te tonen.De referentie bevat daarnaast volgende informatie: gunningsbedrag, totale kostprijs bij eindafrekening, voorzieneuitvoeringstermijn, werkelijke uitvoeringtermijn, datum voorlopige en definitieve oplevering.Voor de referenties uitgevoerd in een design en build formule dient aangetoond te worden dat het een design en build formulebetrof. Dit kan -door vermelding op het attest van goede uitvoering, maar ook bijvoorbeeld door de referentie van de publicatievan de opdracht op te geven.Een publiek gebouw is een gebouw gerealiseerd rechtstreeks of onrechtstreeks in opdracht van een openbare instelling.Kandidaten die niet voldoen aan de minimumeisen betreffende de technische bekwaamheid worden geweerd.De Kandidaat geeft aan bij het opgeven van de referentieprojecten, aan welke minimumeisen in onderstaande lijst is voldaanper referentieproject. Een cumul van eisen in één referentieproject is mogelijk maar de verantwoordelijkheid om dit duidelijkaan te tonen ligt bij de Kandidaat.TECHNISCHE BEKWAAMHEID AANNEMERDe Aannemer zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:1. Zijn erkenning, categorie D, klasse 62. Twee (2) referentieprojecten inzake een nieuwbouw van een publiek gebouw conform de wetgeving op overheidsopdrachten(bvb school, sporthal, gemeentehuis, woonzorgcentrum, cultuurcentrum,…) De voorlopige oplevering van de bouwwerken vondplaats na 1 januari 2013 en het totale Projectbudget is minstens 1,5 miljoen euro exclusief studiekosten, excl. BTW.DBF(M) wordt wel aanvaard. DBm wordt wel aanvaard.TECHNISCHE BEKWAAMHEID ONTWERPERDe Ontwerper zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:1. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde architect, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van deverantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.2. Bewijs van inschrijving als architect op de tabel van de Orde der Architecten (Kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaatvan de Europese Unie of van een Staat die partij is bij het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte, moeten bijhun Offerte een attest voegen dat verklaart dat ze genieten van de machtiging bedoeld in Artikel 8 van de Wet van 26 juni 1963houdende oprichting van een Orde van Architecten en/of een verklaring dat ze wettelijk de activiteiten van architect uitoefenenin de Staat waar ze gevestigd zijn).3. Eén (1) referentieproject betreffende de nieuwbouw van één publiek gebouw conform de wetgeving overheidsopdrachten(bvb school, sporthal, gemeentehuis, woonzorgcentrum, cultuurcentrum,.) met een bouwkost van minstens 1,5 miljoen euroexcl. BTW en erelonen. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties wordenniet in aanmerking genomen.DBF(M) wordt wel aanvaard. DBm wordt wel aanvaard.Scholen van Morgen wordt aanvaard.4. Eén (1) referentieproject betreffende de nieuwbouw van een schoolgebouw of kinderdagverblijf conform de wetgevingoverheidsopdrachten. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties wordenniet in aanmerking genomen.DBF(M) wordt wel aanvaard. DBm wordt wel aanvaard.Scholen van Morgen wordt aanvaardTECHNISCHE BEKWAAMHEID INGENIEUR TECHNIEKENDe Ingenieur Technieken zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:1. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde ingenieur, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van deverantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.2. Twee (2) referentieprojecten inzake nieuwbouw van een publiek gebouw conform de wetgeving overheidsopdrachten (bvbschool, sporthal, gemeentehuis, woonzorgcentrum, cultuurcentrum,.) met een bouwkost van minimum 1,5 miljoen euro > excl.BTW en erelonen. De voorlopige oplevering van dit bouwwerk vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet inaanmerking genomen.DBF(M) wordt wel aanvaard. DB(m) wordt wel aanvaard.Scholen van Morgen wordt wel aanvaard.TECHNISCHE BEKWAAMHEID INGENIEUR STABILITEITDe Ingenieur Stabiliteit zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:1. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde ingenieur, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van deverantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.2. Twee (2) referentieprojecten inzake nieuwbouw van een publiek gebouw conform de wetgeving overheidsopdrachten (bvbschool, sporthal, gemeentehuis, woonzorgcentrum, cultuurcentrum,.) met bouwkost van minimum 1,5 miljoen euro > excl.BTW en erelonen. De voorlopige oplevering van dit bouwwerk vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet inaanmerking genomen.DBF(M) wordt wel aanvaard. DB(m) wordt wel aanvaard.Scholen van Morgen wordt wel aanvaard.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-07-13 11:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2021-09-30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10

Vergelijkbare advertenties van BDA