Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 22.206/1 - Mol, sanering overstorten naar Scheppelijke Nete en KroploopDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Kontichsesteenweg 38A,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Jelle Jaemers
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413724

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Antea Group
Postadres: Roderveldlaan 1,BE-2600 Antwerpen
Contactpersoon: Dhr. Toon Biesemans
Tel: +32 32215754
E-mail: toon.biesemans@anteagroup.com
Internetadres(sen): http://www.anteagroup.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 22.206/1 - Mol, sanering overstorten naar Scheppelijke Nete en Kroploop 
Referentienummer: AQFINFRA-22206lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 22.206/1 - Mol, sanering overstorten naar Scheppelijke Nete en Kroploop
- opbraak bestaande riolering en wegenis
- wegherstel (asfalt + betonstraatstenen)
- aanleg riolering (buizen en kokers)
- aanleg persleiding
- bouwen van bergbezinkingsbekken, inclusief pompkamers (SWA + DWA)
- plaatsen van soilmix-wand
- plaatsen van waterdichte laag
- opbraak bestaand pompstation
- maken aansluiting op Scheppelijke Nete
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Mol
II.2.4. Beschrijving
Project 22.206/1 - Mol, sanering overstorten naar Scheppelijke Nete en Kroploop - opbraak bestaande riolering en wegenis - wegherstel (asfalt + betonstraatstenen) - aanleg riolering (buizen en kokers) - aanleg persleiding - bouwen van bergbezinkingsbekken, inclusief pompkamers (SWA + DWA) - plaatsen van soilmix-wand - plaatsen van waterdichte laag - opbraak bestaand pompstation - maken aansluiting op Scheppelijke Nete 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C/E, klasse 7.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-08-13 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-08-13
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: Aquafin NVInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Openbaar


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 200 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10

Vergelijkbare advertenties van BDA