Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 20.127AA/1 - Glabbeek, VBR Tiensesteenweg tussen Pamelenstraat en MeenselbeekstraatDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Kontichsesteenweg 38A,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Michaël Buset
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=411641


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 20.127AA/1 - Glabbeek, VBR Tiensesteenweg tussen Pamelenstraat en Meenselbeekstraat 
Referentienummer: AQFINFRA-20127AAlot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 20.127AA/1 - Glabbeek, VBR Tiensesteenweg tussen Pamelenstraat en Meenselbeekstraat
- archeologisch onderzoek
- plaatsen van twee overstortconstructies:
o ter hoogte van kruispunt Walmersumstraat en de Pamelenstraat
o ter hoogte van perceel 24018A0179/00C000 aan de Meenselbeekstraat
- aanleg riolering dmv persing
o 122m gewapend beton diam. 600mm
o 49m gewapend beton diam. 600mm
- aanleg riolering in ongewapend beton diam. 500mm
- Aanleg riolering in gewapend beton diam. 500, 400 mm
- Aanleg riolering in grès diam. 250mm
- Aanleg persleiding in HDPE diam. 75 en 160 mm
- Beschoeiingstechniek met damplanken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
- bijlage 1 'waterstanden in peilbuizen' en bijlage 6 'proevenplan' werden vervangen
- 'verslag coordinatievergadering' en 'SOP' werden toegevoegd

Vergelijkbare advertenties van BDA