De Vlaamse Waterweg Nv

Bouw 2 bruggen over de Afleidingsdijle thv Keerdok MechelenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Sander Belmans
Tel: +32 32246721
Fax: +32 32246725
E-mail: sander.belmans@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413703


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouw 2 bruggen over de Afleidingsdijle thv Keerdok Mechelen 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ARC-20-0005-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45111000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De Keerdok- en Eandissite in Mechelen wordt momenteel omgevormd tot een nieuwe woonwijk. De stad Mechelen is hierin de richtinggevende partij.
Deze ontwikkeling omvat onder andere volgende ingrepen:
- omvormen Oude Dok tot hotel (afgerond);
- bouw parkeergebouw op de Eandistip, op linkeroever van de Afleidingsdijle (voorzien vanaf eind 2020);
- bouw van ondergrondse parking en woongelegenheiden op het Rode Kruisplein (voorzien vanaf 2023;
- heraanleg van het volledige openbaar domein door de verschillende betrokken projectontwikkelaars (doorlopend vanaf 2021);
- aanleg park ter hoogte van de bestaande betoncentrale (voorzien na afronding van de andere deelprojecten.
-
Om de goede ontsluiting van de zone te voorzien is voorzien in de bouw van 2 bruggen over de Afleidingsdijle (voorwerp van onderhavige opdracht):
een betonnen wegbrug met een stalen draagstructuur voor de ontsluiting van het hotel en de geplande ondergrondse parking op het Rode Kruisplein, richting het kruispunt van de N16 en de Elektriciteitsstraat;
- een stalen fiets- en voetgangersbrug voor de ontsluiting van het geplande parkeergebouw op de Eandistip in de richting van de binnenstad.
Gezien de complexe situatie waarbij de wegbrug deel uitmaakt van de waterkering en de getijdenwerking op de Afleidingsdijle waarbij te allen tijde de hoogwaterbeveiliging moet gegarandeerd blijven, is De Vlaamse Waterweg aanbestedende overheid voor de bouw van de bruggen. De bijzondere aandacht van de inschrijvers wordt er evenwel op gevestigd dat de stad Mechelen instaat voor de integrale betaling van deze opdracht.
Gezien de interferentie tussen de 2 bruggen (waarbij de stalen fiets- en voetgangersbrug mogelijk moet aangevoerd worden over de waterweg en de wegbrug hiervoor in de weg kan liggen en gezien de interferentie met de andere werven in de omgeving is gekozen om de 2 bruggen in 1 overheidsopdracht te steken.
De bouw van de 2 bruggen omvat de volgende zaken:
- opbreken en bouwrijp maken van het terrein: opbreken verharding, verwijderen beplanting,…;
- treffen van de nodige veiligheidsmaatregen en signalisatie voor de verkeersafwikkeling, inclusief de aanleg van een tijdelijk fietspad;
- heien van de damplanken in de dijle voor het construeren van de middenpijler van de Fiets- en voetgangersbrug;
- boren van de palen als fundering van de bruggen;
- sloop van de bestaande waterkering van de Afleidingsdijle;
- permanent verzekeren van de hoogwaterkering door tijdelijk een vervangende waterkering te plaatsen;
- bouwen en monteren van de stalen draagstuctuur voor de wegbrug;
- monteren van een bekisting boven de Afleidingsdijle storten beton voor bouw van de wegbrug;
- plaatsen van de stalen fiets- en voetgangersbrug;
- plaatsen van de afwatering van de bruggen;
- herstellen van de oevers en de dijken;
- coordinatie van de werken met andere betrokkenen: bouw parkeergebouw, werken nutsleidingen, hotel Van der Valk, Betoncentrale Interbeton, gebruikers keerdoktip, bedrijfsterrein eandis;
De opdracht wordt onderverdeeld in volgende gedeelten in de zin van artikel 57 van de wet:
Deelcontract 1: Algemene en werfoverkoepelende zaken (vast gedeelte)
Deelcontract 2: Bouw van de Fiets en voetgangersbrug (vast gedeelte)
Deelcontract 3: Bouw van de Wegbrug (vast gedeelte)
De deelcontracten zullen samen starten en elkaar volledig overlappen.
Voor de gedetailleerde beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de Technische bepalingen in onderhavig bijzonder bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
2317974.17 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Bouw 2 bruggen over de Afleidingsdijle thv Keerdok Mechelen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-11-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: HERBOSCH-KIERE NV
Postadres: Sint-Jansweg 7,BE-9130 Kallo
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: CSM NV
Postadres: Hamonterweg 103,BE-3930 Hamont-Achel
NUTS-code: BE225
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10

Vergelijkbare advertenties van BDA