Mio Zwijnaarde Bv Ovv Nv

2021/01 – studieopdracht UCB-site Aanstellen van een studieteam voor een haalbaarheidsonderzoek voor de UCB-siteDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mio Zwijnaarde BV ovv NV
Postadres: Voldersstraat 1 ,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Eline Tavernier
Tel: +32 92696900
Fax: +32 92696999
E-mail: eline.tavernier@sogent.be
Internetadres(sen): www.sogent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409408


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2021/01 – studieopdracht UCB-site Aanstellen van een studieteam voor een haalbaarheidsonderzoek voor de UCB-site 
Referentienummer: AG SOB Gent-2021 01 MIO-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71241000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht omvat het voeren van een haalbaarheidsonderzoek aan de hand van bodem, grond- en afvalexpertise gekoppeld aan ruimtelijke en mobiliteitsvraagstukken met de financiële weerslag van elke ingreep.
Deze projectvisie stelt de opdrachtgever in staat om een doordachte (uitgifte)procedure op te zetten in functie van de toekomstige ontwikkeling van de UCB-site.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er wordt een rectificatie gepubliceerd op de website van sogent (https://sogent.be/bestekken). Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de opmaak van de offerte.

Vergelijkbare advertenties van BDA