Kso Veurne-neiuwpoort

ANNUNTIATA - INRICHTEN WETENSCHAPSLOKAAL D0.15Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: KSO Veurne-Neiuwpoort
Postadres: Kaaiplaats 10,BE-8630 Veurne
Contactpersoon: Marc Kerkaert
Tel: +32 499466221
E-mail: info@studiebureaucertuz.be
Internetadres(sen): https://studiebureaucertuz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413420


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ANNUNTIATA - INRICHTEN WETENSCHAPSLOKAAL D0.15 
Referentienummer: KSO Veurne-Neiuwpoort-2021_ANV_TECH_P3-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45300000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
PERCEEL 3 : VERWARMING - SANITAIR - VENTILATIE
PERCEEL 4 : ELEKTRICITEIT
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Documenten waren niet zichtbaar op e-tendering.

Vergelijkbare advertenties van BDA