Stad Waregem

Groeninrichtingsplan 'De Mote'Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Waregem
Postadres: Gemeenteplein 2,BE-8790 Waregem
Contactpersoon: De heer Christoph Bauwens
Tel: +32 56621275
Fax: +32 56621223
E-mail: christoph.bauwens@waregem.be
Internetadres(sen): www.waregem.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: bvba Buro Groen
Postadres: Sint-Eloois-Winkelsestraat 83,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: De heer Benjamien Delbaere
Tel: +32 51693393
E-mail: benjamien@burogroen.be
Internetadres(sen): www.burogroen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groeninrichtingsplan 'De Mote' 
Referentienummer: 2021/2971
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: De Mote Waregem
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft betrekking op: Groeninrichtingsplan ‘De Mote’ De werken omvatten o.m.: - aanleggen van verhardingen - aanplantingswerken - plaatsen van inrichtingselementen - grondverzetwerken 
II.2.7. Looptijd
90 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek
Vereiste erkenning: zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-07-13 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-11-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-07-13
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: digitaal

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Op afspraak. Zie bestekDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-09

Vergelijkbare advertenties van BDA