Algemeen Ziekenhuis Sint-maria Vzw

Aankoop, levering en plaatsing van een bedrijfsklare vaatwasinstallatie in de centrale keuken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
Postadres: Ziekenhuislaan 100,BE-1500 Halle
Contactpersoon: Mevrouw Liesbet Lebegge
Tel: +32 23636142
E-mail: aankoop@sintmaria.be
Internetadres(sen): www.sintmaria.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop, levering en plaatsing van een bedrijfsklare vaatwasinstallatie in de centrale keuken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: AZSINTMARIA/2020-009
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42959000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
194995.28 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw, Ziekenhuislaan 100 te 1500 Halle
II.2.4. Beschrijving
Het AZ Sint-Maria wenst over te gaan tot de aankoop, levering en plaatsing van een bedrijfsklare, hoogwaardige, professioneel uitgeruste vaatwasinstallatie en dit ter vervanging van de huidige installatie. De Ondernemer dient de nieuwe vaatwasinstallatie te leveren, te plaatsen en in dienst te stellen. De afbraak en verwijdering van de huidige installatie dient te gebeuren door de Ondernemer. Gezien de complexiteit van de opdracht en het belang dat het ziekenhuis hecht aan de vaatwasinstallatie in de centrale keuken, dient de Ondernemer een plaatsbezoek uit te voeren. Aangezien het ziekenhuis over slechts 1 vaatwasinstallatie beschikt, dient de Ondernemer voorafgaandelijk aan de buitendienststelling van de huidige vaatwasinstallatie een volledig uitgeruste tijdelijke, veilige en bedrijfsklare vaatwasinstallatie te voorzien. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aankoop, levering en plaatsing van een bedrijfsklare vaatwasinstallatie in de centrale keuken

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-05-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SABEMAF sa
Postadres: AVENUE LEONARD DE VINCI 13,BE-1300 Wavre
Tel: +32 10471212
Fax: +32 10471224
E-mail: info@sabemaf.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.sabemaf.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De documenten van de opdracht met als onderwerp “Aankoop, levering en plaatsing van een bedrijfsklare vaatwasinstallatie in de centrale keuken” zijn gewijzigd.Vraag en antwoord i.k.v. het lastenboek en het plaatsbezoek werden toegevoegd.Een plan van het lokaal werd toegevoegd.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van gerechtelijk arrondissement Brussel, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-09

Vergelijkbare advertenties van BDA