Vzw Stijn

Nieuwbouw blok 5, zorgwonen 3x6 kamers AHDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vzw Stijn
Postadres: Breugelweg 200,BE-3900 Pelt
Contactpersoon: Mevrouw Ann Bergmans
Tel: +32 11805896
E-mail: aankoop@cc.stijn.be
Internetadres(sen): www.stijn.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw blok 5, zorgwonen 3x6 kamers AH 
Referentienummer: AB/2021/121
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE225
Voornaamste plaats van uitvoering: Galbergen 21, 2400 Mol
II.2.4. Beschrijving
De uit te voeren opdracht omvat: Nieuwbouw blok 5, zorgwonen 3x6 kamers AH Locatie 2400 - Galbergen 21 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Nieuwbouw blok 5, zorgwonen 3x6 kamers AH

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Parklaan 25, BE-3500 Hasselt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Stijn vzw
Breugelweg 200, BE-3900 Overpelt
Tel: +32 11805896
E-mail: aankoop@cc.stijn.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-09

Vergelijkbare advertenties van BDA