Stad Turnhout

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Het produceren van warmte en elektriciteit door de installatie van een WKK voor gebruik door AZ Turnhout en injectie van warmte op het netDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Turnhout
Postadres: Campus Blairon 200,BE-2300 Turnhout
Contactpersoon: De heer Ive Van Bouwel
Tel: +32 14443353
Fax: +32 14443331
E-mail: ive.vanbouwel@turnhout.be
Internetadres(sen): www.turnhout.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Het produceren van warmte en elektriciteit door de installatie van een WKK voor gebruik door AZ Turnhout en injectie van warmte op het net 
Referentienummer: 2021649
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71314310
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Turnhout, Steenweg op Merksplas 44 te 2300 Turnhout
II.2.4. Beschrijving
Het produceren van warmte en elektriciteit door de installatie van een WKK voor gebruik door AZ Turnhout en injectie van warmte op het net 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. De kandidaat wordt geacht over voldoende economische en financiële draagkracht te beschikken door een verklaring bij te brengen betreffende de totale omzet over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers zichtbaar zijn. De kandidaat moet aantonen dat hij beschikt over een minimale gemiddelde totale omzet van 5.000.000 euro, excl. btw, over de laatste drie boekjaren. Deze verklaring moet worden toegevoegd aan de kandidatuur.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. De kandidaat dient minstens 3 referenties van gelijkaardige wkk-projecten aan te leveren, dewelke voorlopig werden opgeleverd sinds 1 januari 2015. Elke referentie bevat de naam van het project, de locatie en een omschrijving van het project. Daarnaast dienen ook de contactgegevens van een relevant contactpersoon binnen het project aangeleverd te worden. Minimum 1 referentie heeft een totale waarde van 2.000.000 euro excl. Btw (uitgaande van 10 jaar productie).


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-07-08 11:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2021-08-27
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-07

Vergelijkbare advertenties van BDA