Woonpunt Mechelen Cvba

Mechelen wijk Otterbeek, Nieuwbouw van 54 woongelegenheden (15 huurwoningen en 27+12 huurappartementen)Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Woonpunt Mechelen cvba
Postadres: Lijsterstraat 6,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Mevrouw Hannah Vanhee
Tel: +32 15280930
Fax: +32 15208290
E-mail: patrimonium@woonpuntmechelen.be
Internetadres(sen): www.woonpuntmechelen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Mechelen wijk Otterbeek, Nieuwbouw van 54 woongelegenheden (15 huurwoningen en 27+12 huurappartementen) 
Referentienummer: 2008/0730/02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
7322930.49 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Otterbeek, Otterbeek te 2800 Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Mechelen wijk Otterbeek, Nieuwbouw van 54 woongelegenheden (15 huurwoningen en 27+12 huurappartementen) 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 115-278144

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Mechelen wijk Otterbeek, Nieuwbouw van 54 woongelegenheden (15 huurwoningen en 27+12 huurappartementen)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-02-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: THV bouwbedrijf Vandersmissen - Algemene aanneming De Coninck
Postadres: Terbermenweg 64,BE-3540 Herk-de-Stad
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen
keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen
Tel: +32 15288111

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-07

Vergelijkbare advertenties van BDA