Stadsbestuur Geel

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van 'natuur' en 'niet-natuur' gerelateerd onderhoud van het openbaar domein (met uitzondering van verkevalingsgroen).Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stadsbestuur Geel
Postadres: Werft 20,BE-2440 Geel
Contactpersoon: Mevrouw Serena Van Hooste
Tel: +32 14566065
E-mail: Serena.Van.Hooste@geel.be
Internetadres(sen): www.geel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van 'natuur' en 'niet-natuur' gerelateerd onderhoud van het openbaar domein (met uitzondering van verkevalingsgroen).  
Referentienummer: 2021-092
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Maaibeheer (steeds met afvoer maaisel) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
M1: Maaien van bermen, taluds, ruigtes, hooilanden en -weiden M2: maaien wandelpaden, oevers, holle wegen, vrijstellen van aanplantingen M3: maaien van rietvelden M4: Selectief maaien van distels M5: hooioppers opzetten M6: hoeden van schapen (schaapsherder) 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Heidebeheer 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
H1: verjongen heide H2: terugdringen verbossing H3: Plaggen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Terreinverbetering van terreinen met ecologische waarde 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
T1: opruimen constructies vreemd aan het gebied T2 manueel onkruidbeheer T3: voorbereiden terrein voor aanplant zoals het voorzien van plantgaten 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Terreininrichting 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
TE1 Plaatsen en onderhouden van afsluitingen in functie van begrazing. TE2 Plaatsen paddenschermen. TE3 Plaatsen peilbuizennetwerk. TE4 Aanleg en onderhoud wandelpaden. TE5 Aanleg infrastructuur (slagbomen, zitbanken). TE6 Aanplanten en aanbrengen wildbescherming. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Bosbeheer 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
B1 Hakhout- en middelhoutbeheer. B2 Kappen bomen volgens risicofactor. B3 Verzagen kroonhout. B4 Opruimen takhout. B5 Uitvoeren dunningen. B6 Aanplanten bosplantsoen. B7 Verzagen hout in kwetsbare gebieden (om gebied te vrijwaren van exploitatieschade). 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
KLE-beheer 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
K1 Knotten. K2 Opsnoeien bosplantsoen in functie van herstel en onderhoud KLE. K3 Inboeten van bosplantsoen (bijvoorbeeld langs wandelpaden). K4 Aanplant knotwilgen, hagen, houtkanten. K5 Manueel ruimen van poelen. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 7

II.2.1. Benaming
Landschapszorg 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
L1 Onderhoudsbeheer van historische paden, kerkwegels, buurtwegen. O1 Bestrijden (uitzaaiingen) van exoten. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 8

II.2.1. Benaming
Waterbeheer 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
WB: Maaien en ruimen van grachten met openbaar nut 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 9

II.2.1. Benaming
Pesticiden vrij beheer van openbaar domein 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
PB1 Schoonmaken en schoon houden door te vegen, te borstelen, heet water te gebruiken, te stomen, te branden, te frezen of te bosmaaien. PB2 Beheren van kruidgroei door manueel te wieden, te hakken, te maaien, te bosmaaien, of te frezen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 10

II.2.1. Benaming
Omvormingsbeheer van openbaar domein om kruidgroei te vermijden 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
OM1 Aanplanten bodembedekkers, versmallen bestaande verhardingen, aanleg grasdallen of grindgras, het aanpassen van verhardingen met het oog op het vermijden van kruidgroei, aanbrengen van onkruid-werende folie 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver geeft een opsomming van de machines die hij van plan is in te zetten bij het werk en vervoer op en over de betrokken terreinen. De lijst bevat minimaal de volgende gegevens :- merk en type;- gewicht in lege en desgevallend maximaal beladen of uitgeruste toestand;- wijze van grondcontact (rupsen, lagedrukbanden, .).

Eventuele minimumeisen:
1. Voor graaf- of afbraakwerken raden wij een graafmachine aan met een maximale tonnage van 18 ton en met kamplaten van 90 cm breed, maai- en graafmachines en rups dumpers bezitten een maximale bodemdruk van 400 gr/cm² (dit in ongeladen toestand). In de opgegeven machinelijst blijkt dat de inschrijver beschikt over machines die hieraan voldoen.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben: JADe uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid: JA


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-07-08 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-11-05
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-07-08
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Stadhuis, Conferentiezaal 1.14, 1ste verdieping

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-07

Vergelijkbare advertenties van BDA