Vlaamse Landmaatschappij

LI Leie en Schelde - IP Vinderhoutse Bossen: Bos & Natuur - deel aanplantingen 2021/2022Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Landmaatschappij
Postadres: Koning Albert II-laan 15,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: De heer Tom Velghe
Tel: +32 92448504
E-mail: tom.velghe@vlm.be
Internetadres(sen): www.vlm.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LI Leie en Schelde - IP Vinderhoutse Bossen: Bos & Natuur - deel aanplantingen 2021/2022 
Referentienummer: OVL/2021/LIR21023_008/1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht omvat het uitvoeren van beplantingen voor de realisatie van 35 ha bos in de Vinderhoutse Bossen.
De beplantingen zijn voorzien in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022.
De opdracht omvat 2 percelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
209604.63 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
ViBo Zuid-Oost 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Gent – zone tussen Bosstraat en R4
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht omvat het uitvoeren van beplantingen voor de realisatie van 12,88 ha bos in de Vinderhoutse Bossen. De aanplantingen worden uitgevoerd in het najaar van 2021 en het voorjaar 2022. De uit te voeren diensten omvatten : - de voorbereidende werken, zijnde opbreken van oude weideafsluitingen en 2 paardenstalletjes (incl. asbesthoudende dakbedekking); - het rooien van struiken en kerstsparren; - het plaatsen van perceelsovergangen en markeerpalen; - de aanleg van graslanden en houtige vegetatie (autochtoon plantgoed); - het beheer gedurende de waarborgperiode. De gedetailleerde beschrijving van de opdracht is terug te vinden in de technische specificaties. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
ViBo Noord-West 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Gent – zone tussen Gavergrachtstraat en Bosstraat
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht omvat het uitvoeren van beplantingen voor de realisatie van 21,91 ha bos in de Vinderhoutse Bossen. De aanplantingen worden uitgevoerd in het najaar van 2021 en het voorjaar 2022. De uit te voeren diensten omvatten : - de voorbereidende werken, zijnde opbreken van oude weideafsluitingen; - het plaatsen van perceelsovergangen en markeerpalen; - de aanleg van graslanden en houtige vegetatie (autochtoon plantgoed); - het beheer gedurende de waarborgperiode. De gedetailleerde beschrijving van de opdracht is terug te vinden in de technische specificaties. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2021/S 031-077609

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: ViBo Zuid-Oost

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-06-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Pro Natura VZW
Postadres: Galgenstraat 60,BE-9900 Eeklo
Tel: +32 23565656
E-mail: info@pronatura.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.pronatura.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: ViBo Noord-West

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-06-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Pro Natura VZW
Postadres: Galgenstraat 60,BE-9900 Eeklo
Tel: +32 23565656
E-mail: info@pronatura.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.pronatura.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-07

Vergelijkbare advertenties van BDA