Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten

Raamovereenkomst voor het wassen van ramenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten
Postadres: Koningin Elisabethlei 22,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: judith verbraeken
Tel: +32 32405459
E-mail: overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen): www.provincieantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410520


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het wassen van ramen 
Referentienummer: Prov Ant - DOJO-21-014 (bis)-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90911300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De provincie Antwerpen wenst het periodiek reinigen van het glaswerk in verschillende provinciale
gebouwen op uiteenlopende locaties binnen de provincie uit te besteden.
Dit bestek legt sterk de nadruk op de kwaliteit van de uitvoering. Een sleutelrol hierbij is het aanwezig zijn van een vaste
ploegbaas bij de uitvoering, die vertrouwd is met de site en met de risico-analyse en die in het Nederlands kan overleggen met
de gebouwverantwoordelijke en die de communicatievaardigheden en de bevoegdheid heeft om het uitvoerend team efficiënt
te sturen. De entiteiten die van de opdracht gebruik maken zullen zeer nauwlettend toezien op alle aspecten van de uitvoering
en de actiemiddelen die in het bestek beschreven staan consequent toepassen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het maximum gewicht van hoogwerkers te gebruiken rond het Provinciehuis is aangepast van 15 naar 30 ton zoals aan iedereen meegedeeld bij het plaatsbezoek

Vergelijkbare advertenties van BDA