Infrabel Asset Management - Area North-west

Area NW - 57/53/3/21/015 - L50A – km 108.781 – ONB kanaal Plassendale-Nieuwpoort, Oudenburg Vernieuwen van leuningen en dekstenenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel Asset Management - Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Petra Berghgracht
Tel: +32 92412106
Fax: +32 92412537
E-mail: petra.berghgracht@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=412622


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Area NW - 57/53/3/21/015 - L50A – km 108.781 – ONB kanaal Plassendale-Nieuwpoort, Oudenburg Vernieuwen van leuningen en dekstenen 
Referentienummer: I-I.NW-57/53/3/21/015-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45341000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
- Vervangen van de leuningen op het brugdek en retourmuren
- Verwijderen van de leuningen op de betonnen toegangshelling zijde spoor B en het plaatsen van een nieuwe draadafsluiting met poort ter vervanging van deze leuningen
- Vernieuwen van de voegen van dekstenen
- Vervangen van gebarsten dekstenen
- Reinigen van landhoofden en pijlers
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Oudenburg
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek. 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 1 of hoger, Categorie C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-08-11 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-08-11
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: via e-Tendering.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op https://enot.publicprocurement.be. We raden u ten stelligste aan om u te registreren. Op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht van eventuele addenda, verbeterberichten, aanvullende informatie,.- Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdacht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis genomen hebben van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek “Business”, daarna “Leveranciers en aannemers”.- In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.- Een voorafgaandelijk plaatsbezoek is verplicht.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: nfo@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-09

Vergelijkbare advertenties van BDA