Brugge

Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse locaties - dossier ADeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Joachim Calcoen
Tel: +50 472308
E-mail: joachim.calcoen@brugge.be
Internetadres(sen): http://brugge.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397780

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Openbaar Domein
Postadres: Hoogstraat 37,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Joachim Calcoen
E-mail: joachim.calcoen@brugge.be
Internetadres(sen): http://brugge.be http://brugge.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse locaties - dossier A 
Referentienummer: Brugge-BRUGGE-2021-003-FG-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 37535200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse locaties - dossier A.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Leveren en plaatsen van speeltoestellen in de Carolus de Vischstraat. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Carolus de Vischstraat/Pieter Le doulxstraat te Sint-Andries, Brugge
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse locaties - dossier A. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-05-28
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Leveren en plaatsen van een pingpongtafel in het Edgard De Smedtplantsoen. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Edgard De Smedtplantsoen te Sint-Michiels, Brugge
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse locaties - dossier A. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-05-28
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Leveren en plaatsen van 2 toestellen met pedalen in het Edgard De Smedtplantsoen. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Edgard de Smedtplantsoen te Sint-Michiels, Brugge.
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse locaties - dossier A. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-05-28
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Leveren en plaatsen van een podium en een speeltoestel in de Gulden Kamer. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Blauwkasteelweg te Sint-Kruis, Brugge
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse locaties - dossier A. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-05-28
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Leveren en plaatsen van een speeltoestel in Hoeve De Grendel. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Hoeve De Grendel, Koolkerkse Steenweg 199, te Koolkerke.
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse locaties - dossier A. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-05-28
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
Leveren en plaatsen van een speeltoestel in de kinderboerderij. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Kinderboerderij De Zeven Torentjes, Canadaring 41, te Assebroek.
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse locaties - dossier A. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-05-28
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 7

II.2.1. Benaming
Leveren en plaatsen van een houten hangbrug. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Park Rustenburg, Rustenburgstraat, te Brugge.
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse locaties - dossier A. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-05-28
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 8

II.2.1. Benaming
Leveren en plaatsen van een skaterail in het Edgard De Smedtplantsoen. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Edgard De Smedtplantsoen te Sint-Michiels, Brugge.
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse locaties - dossier A. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-05-28
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-02-17 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-02-17
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Digitale opening via E-Tendering.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12, BE-8000 Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 - 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA