Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Aanstellen van een aannemer voor de aanleg van een kunstgrasveld, de bouw van een tribune en omgevingsaanleg aan het Sportcomplex Nieuwenhuyse te Kuurne.  Perceel 1: kunstgrasveld met bijhorende randinfrastructuur  Perceel 2: tribune en bergingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Sofie Van Hoecke
Tel: +32 92410617
E-mail: aankoop@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397727


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de aanleg van een kunstgrasveld, de bouw van een tribune en omgevingsaanleg aan het Sportcomplex Nieuwenhuyse te Kuurne.  Perceel 1: kunstgrasveld met bijhorende randinfrastructuur  Perceel 2: tribune en berging 
Referentienummer: TMVW-SPORT_266-20-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45236110
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De gemeente Kuurne beschikt over een sportsite Nieuwenhuyse waar o.a. voetbalvelden met kleedkamers en een cafetaria, een sporthal, een judozaal, tennisvelden, een petanque terrein en een zwembad zijn ondergebracht.
De gemeente Kuurne wenst een nieuw kunstgrasveld met verlichting en de nodige omgevingsaanleg aan te leggen, alsook de tribune te renoveren en uit te breiden met een berging aan de voetbalvelden.
De opdracht wordt uitgebreid beschreven in Deel 3 - Technische bepalingen van dit bestek.
De opdracht wordt opgedeeld in twee percelen, waarbij de uitvoering hoogstwaarschijnlijk gelijktijdig zal moeten worden uitgevoerd:
 Perceel 1: kunstgrasveld met bijhorende randinfrastructuur
 Perceel 2: tribune en berging
De inschrijver kan voor één of meerdere percelen inschrijven.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel 1: kunstgrasveld met bijhorende randinfrastructuur 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Kuurne
II.2.4. Beschrijving
De gemeente Kuurne wenst een nieuw kunstgrasveld met verlichting en de nodige omgevingsaanleg aan te leggen. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-05-16
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel 2: tribune en berging  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Kuurne
II.2.4. Beschrijving
De gemeente Kuurne wenst de tribune te renoveren en uit te breiden met een berging aan de voetbalvelden. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-05-16
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-02-26 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA