Anderlechtse Haard N.v.

Installatiewerken voor centrale verwarming en SWW. Gelegen Emile Carpentierstraat 2, 4, 6, 10, 12 en Kommenstraat 14 in 1070 BrusselDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Anderlechtse Haard n.v.
Postadres: Bergense steenweg 595,BE-1070 Brussel (Anderlecht)
Contactpersoon: De heer Laurent GÄBELE
Tel: +32 25567730
Fax: +32 25567799
E-mail: foyeranderlechtois@foyeranderlechtois.brussels
Internetadres(sen): www.foyeranderlechtois.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming:  Anderlechtse Haard n.v.
Postadres: Bergensesteenweg 595,BE-1070 Brussel (Anderlecht)
Contactpersoon: De heer Trésor IKULU
Tel: +32 25567743
Fax: +32 25567789
E-mail: tresor.ikulu@faah.be
Internetadres(sen): https://my.publicprocurement.be/ 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Installatiewerken voor centrale verwarming en SWW. Gelegen Emile Carpentierstraat 2, 4, 6, 10, 12 en Kommenstraat 14 in 1070 Brussel 
Referentienummer: 2020/2020/03/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:  Emile Carpentierstraat 2, 4, 6, 10, 12 en Kommenstraat 14 in 1070 Brussel
II.2.4. Beschrijving
OMSCHRIJVING De Carpentiersite telt 79 appartementen verdeeld over 2 gebouwen: Het gebouw gelegen in de Emile Carpentierstraat nr. 2, 4, 6, 8, 10 en 12 in Anderlecht: Dit pand bestaat uit 72 appartementen verdeeld over 6 verdiepingen en een halfondergrondse kelderverdieping waarin de garages, kelders en technische lokalen zijn ondergebracht. Elk appartement beschikt momenteel over een verwarmingsketel op aardgas gecombineerd met een boiler voor sanitair warm water. Het project bestaat erin een collectieve stookruimte op aardgas uit te voeren die gecombineerd wordt met boilers voor sanitair warm water. Het programma omvat de ombouw van een garage tot een stookruimte die aan de volgende punten voldoet:  ombouw en conformering van het lokaal waarin de nieuwe stookruimte wordt ondergebracht (zie plan);  afbraak en afvoer van de individuele uitrustingen voor de verwarmingsproductie (warmte en sanitair warm water); het verdeelcircuit in elk appartement en de radiatoren moeten behouden blijven;  installatie van twee verwarmingsketels op aardgas voor de gecombineerde bereiding van verwarmingswater en sanitair warm water;  plaatsing van leidingen voor warm verwarmingswater en SWW die de 72 appartementen in verbinding met elk bestaand distributienet bedienen;  plaatsing van een nieuw schoorsteenkanaal in een nieuwe schacht;  plaatsing van ventilatiekanalen voor de stookruimte waarbij gebruikgemaakt wordt van een bestaande rookafvoerschacht voor de hoge ventilatie. Het gebouw gelegen in de Kommenstraat 14 in Anderlecht: Dit pand bestaat uit 7 woningen verdeeld over 3 verdiepingen en een ondergrondse kelderverdieping waar zich de kelders en technische lokalen bevinden. De helft van de oppervlakte van de kelderverdiepingen wordt ingenomen door vier garages. Elk appartement beschikt momenteel over een verwarmingsketel op aardgas gecombineerd met een boiler voor sanitair warm water. Het programma bestaat uit de vervanging van de bestaande verwarmingsketels en bijhorende boilers door individuele verwarmingsketels met boilers. De uitrustingen voor de warmteproductie en SWW-bereiding worden aangesloten op het bestaande distributienet van SWW en verwarmingswater. Het is een werfbeheer in bewoonde ruimte: de verwarmingssystem zullen in bedrijf blijven tot de aansluiting op het nieuwe systemen. 
II.2.7. Looptijd
260 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 mogen de inschrijvers zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden. De inschrijvers voegen bij hun offerte het volgende: A/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 62 van het "plaatsingsbesluit": De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen. De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet hierboven wordt bedoeld, sluit een attest in dat werd uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid en dat bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.Het attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes. B/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 63 van het "plaatsingsbesluit":De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóórde uiterste datum voor de ontvangst van de offertes.Voor een Belgische inschrijver moet het attest afkomstig zijn van de FOD Financiën. C/ De eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de wet van 17 juni 2016Overeenkomstig artikel 39 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 waarin wordt bepaald dat in de opdrachtdocumenten het toepassingsgebied van de verklaring op erewoord kan worden verruimd, verklaart de inschrijver door de indiening van zijn offerte: op erewoord in het bezit te zijn van de onderstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht). 1. Strafregister Uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land. 2. Bewijs van afwezigheid van faillissementEen door de bevoegde instantie van het betreffende land afgeleverd bewijs dat aantoont dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, er voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), klasse 3

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De aannemer moet het bewijs leveren van zijn bekwaamheid om de opdracht goed uit te voeren door de voorlegging van :- een referentie die aantoont dat hij in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige aankondiging, een volledige hoogrendementscentrale verwarming die aan de volgende kenmerken beantwoordt:

Eventuele minimumeisen:
1.
betrekking hebben gehad op een project met een totaalbedrag van de werken verwarmingswerkzaamheden excl. BTW groter of gelijk aan 400.000 euro Betrekking hebben gehad op de bouw of renovatie van een voor huisvesting bestemd gebouw met minstens 65 wooneenheden.
De ontvankelijkheid van de referenties is onderworpen aan de voorlegging van de volgende inlichtingen en/of documenten:
1) een attest van goede uitvoering opgesteld op naam van de aannemer, ondertekend door de opdrachtgever, afgeleverd na de datum van de voorlopige oplevering van de werken met vermelding van de datum van de voorlopige oplevering van de werken die moet hebben plaatsgevonden na (datum publicatie min 5 jaar) en vóór de datum van ontvangst van de offerten.
2) alsook de documenten met de volgende informatie:
a. het totale bedrag van de werken excl. BTW;
b. de vermelding van het betreffende aantal eenheden.
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-02-25 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-08-24
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-02-25
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Victor Rauterstraat 32 te Anderlecht 1070, Raadkamer.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het prioritaire contact isTrésor IkuluT : 0483/44.85.35Tresor.ikulu@faah.bePlaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 28/01/2021 om 14.00De afspraak ligt vast in Emile Carpentierstraat 12 - 1070 Anderlecht. Een extra bezoek wordt georganiseerd op le 11/02/2021 om 14u, Emile Carpentierstraat 12 - 1070 Anderlecht. Dit bezoek is niet verplicht voor bedrijven die al aanwezig zijn op 28/01/2021.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel
E-mail: info@just.fgov.be
Internetadres(sen): https://justice.belgium.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA