Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen

Buitenschrijnwerk te VerviersDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
Postadres: brabantstraat 62,BE-1210 brussel
Tel: +32 22091381
E-mail: anne.bremer@capac.fgov.be
Internetadres(sen): https://www.hvw-capac.fgov.be/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398184


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Buitenschrijnwerk te Verviers 
Referentienummer: capac-MENUISERIE METALLIQUE VERVIERS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45420000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Buitenschrijnwerk in het kader van een volledige renovatie van het gebouw HVW VERVIERS
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE335
Voornaamste plaats van uitvoering: Verviers
II.2.4. Beschrijving
metaal buitenschrijnwerk- bouw van een monumentale veranda 
II.2.7. Looptijd
06 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 2, Categorie: D-D20


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-02-19 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Staat, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA