Vrij Onderwijs Blankenberge - Wenduine Vzw

Nieuwbouw en renovatiewerken: KeukenuitrustingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vrij Onderwijs Blankenberge - Wenduine vzw
Postadres: Weststraat 86,BE-8370 Blankenberge
Contactpersoon: Tommy Verburgh
Tel: +32 50417991
E-mail: tommy.verburgh@sjsp.be
Internetadres(sen): www.sjsp.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398129


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw en renovatiewerken: Keukenuitrusting 
Referentienummer: VOBW-sjsp-p03-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De nieuwbouw en renovatie van de school, vermeld in dossier VOBW-sjsp-p01-F02_0, wordt uitgerust met twee leskeukens.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Blankenberge
II.2.4. Beschrijving
De nieuwbouw en renovatie van de school, vermeld in dossier VOBW-sjsp-p01-F02_0, wordt uitgerust met twee leskeukens. Deze opdracht betreft de installatie van de keukens en bijhorend meubilair. 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie aanbestedingsstukken

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie aanbestedingsstukkenAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-03-08 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA