I.m. Vzw

HERINRICHTING VAN KANTOREN IN HET GEBOUW AAN DE BOLWERKLAAN 21 TE 1210 BRUSSELDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: I.M. VZW
Postadres: Tervurenlaan 188A Bus 8,BE-1150 Brussel
Contactpersoon: Bernard Bolle
Tel: +32 476393610
Fax: +32 27422567
E-mail: Bernard.Bolle@intermut.be
Internetadres(sen): http:///enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397310 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397310


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
HERINRICHTING VAN KANTOREN IN HET GEBOUW AAN DE BOLWERKLAAN 21 TE 1210 BRUSSEL 
Referentienummer: I.M. ASBL-MP-2020-08-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45400000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is de herinrichting van kantoren die de aanbesteder weldra op huurbasis zal betrekken in het gebouw aan de Bolwerklaan 21 te 1210 Brussel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-01-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
In artikel I.4. van het bestek, in rubriek « Erkenning », het volgende tekst :. . « De inschrijver moet minstens beschikken over een erkenning klasse 3 in categorie D. ». . wordt door het volgende tekst vervangt :. . « De inschrijver moet minstens beschikken over een erkenning klasse 3 in een van de volgende categorie of ondercategorieën: D, D4 of D5. »
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In artikel I.4. van het bestek, in rubriek « Erkenning », het volgende tekst :
« De inschrijver moet minstens beschikken over een erkenning klasse 3 in categorie D. ».
wordt door het volgende tekst vervangt :
« De inschrijver moet minstens beschikken over een erkenning klasse 3 in een van de volgende categorie of ondercategorieën: D, D4 of D5. »

Vergelijkbare advertenties van BDA