Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

Leveren en/of plaatsen van verticale signalisatie langs autosnelwegen en gewestwegen in de provincie West-VlaanderenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 ,BE-8200 8200 Brugge
Contactpersoon: Ing. Bert Brugghe
Tel: +32 50404910
E-mail: bert.brugghe@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386185 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398178


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en/of plaatsen van verticale signalisatie langs autosnelwegen en gewestwegen in de provincie West-Vlaanderen 
Referentienummer: AWV W-Vl-X30_0_371_1M3D8J/20/35-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233294
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- Leveren van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden:
- Leveren verkeersborden;
- Leveren steunconstructies;
- Leveren bijhorigheden;
- Meerprijs dringende leveringen
- Het demonteren van niet-inwendig verlichte verkeersborden en bijhorigheden
- Demonteren verkeerstekens;
- Demonteren steunconstructies;
- Opbreken van niet-inwendig verlichte verkeersborden en bijhorigheden
- Opbreken verkeerstekens;
- Opbreken steunconstructies;
- Plaatsen van niet-inwendig verlichte signalisatie
- Plaatsen van verkeerstekens;
- Plaatsen steunconstructies;
- Meerprijs dringende werken;
- Werfsignalisatie;
- Gebruik bijkomende signalisatievoertuigen.
- Activeren en deactiveren van borden;
- Het manueel activeren en deactiveren (borden draaien) van de borden betreffende het toepassen van een snelheidsbeperking op de autosnelwegen bij het overschrijden van fijnstofconcentraties (SMOG-borden C43 "90" met onderbord);
- Diverse werken;
- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek;
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode;
- Voorbehouden som.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
624147.10 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: langs autosnelwegen en gewestwegen in de provincie West-Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft als doel leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden op gewest- en autosnelwegen, meer bepaald in de districten: - D311 - district Brugge - D312 - district Kortrijk - D313 - district Ieper - D315 - district Oostende - D316 - district Pittem gelegen in de provincie West-Vlaanderen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-01-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: NV TRAFIROAD
Postadres: Nieuwe Dreef 17,BE-9160 LOKEREN
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA