Vzw Home Monsheide

Home Monsheide - fase 2 GansheideDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Home Monsheide
Postadres: Monsheide 4,BE-3990 Peer
Contactpersoon: Rik Grevendonk
Tel: +32 11631351
E-mail: onthaal@monsheide.be
Internetadres(sen): www.monsheide.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394182


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Home Monsheide - fase 2 Gansheide 
Referentienummer: architekt-nburo-Monsheide2-P18-0821-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van een leefgroep (11kamers) met 4 studio's voor zelfstandig wonen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-01-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Opmeting stabiliteit met wapeningshoeveelheden

Vergelijkbare advertenties van BDA