Fedasil_sint Truiden

Onderhoudscontract vaatwasmachine 4 jaarDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_SINT TRUIDEN
Postadres: Montenakenweg 145,BE-3800 Sint-Truiden
Contactpersoon: Jean Schoefs
Tel: +32 11697554
Fax: +32 11697555
E-mail: jean.schoefs@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398202


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoudscontract vaatwasmachine 4 jaar 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45259000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
onderhoud vaatwasmachine
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-01-19 13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA