Mrmp-i/p - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "sectie Infrastuctur

MELSBROEK - Kwartier Groenveld - Design, Build & Maintain


AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Eversestraat, 1, BE-1140 Evere
Contact: Art Julien
Tel: +32 24417470 E-mail: julien.art@mil.be
Internet adressen:
https://www.mil.be/
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
MELSBROEK - Kwartier Groenveld - Design, Build & Maintain
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Militaire luchthaven van Melsbroek
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Infrastructuurwerken voor het opereren en handelen van de militaire transportvliegtuigen A400M en MRTT (Multi Role Tanker Transport)
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie documenten-Bijl A
Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor deelnemingsaanvragen15/03/2021 - 09:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/01/2021

Vergelijkbare advertenties van BDA