Vzw Sint-goedele Brussel

PORTA 1070 - Lot: BuitenspelDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Sint-Goedele Brussel
Postadres: Verheydenstraat 39,BE-1070 Anderlecht
Contactpersoon: algemeen directeur Bruno De Lille Bataille
Tel: +32 25200573
E-mail: info@sint.goedele.brussels
Internetadres(sen): www.sint-goedele.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397651


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PORTA 1070 - Lot: Buitenspel 
Referentienummer: OSK-AR-19.1628-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Buitenaanleg en inrichting van de speelplaats
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-01-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er is een mogelijkheid tot een vrijblijvend plaatsbezoek op de school, na telefonische afspraak op telefoonnummer 02/567 13 33 (OSK-AR architecten CV), op vrijdag 12 januari 2021 of dinsdag 19 januari 2021.

Afspraak ter plaatse ter hoogte van de ingang van de school langs de Ninoofsesteenweg 369 te 1070 Anderlecht.

Vergelijkbare advertenties van BDA