Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

Leuven + FOD justitie + watertoevoerleidingen vleugel ADeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Philipssite 3A b5,BE-3001 Heverlee - Leuven
Contactpersoon: Eddy Peiten
Tel: +32 478491354
E-mail: Eddy.peiten@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398091

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - VRO
Postadres: Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar freemarket.VRO@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.,BE-3500 Hasselt
E-mail: freemarket.VRO@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398091

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leuven + FOD justitie + watertoevoerleidingen vleugel A 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44411000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Leuven + FOD justitie + watertoevoerleidingen vleugel A
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-01-29 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Offerte te mailen naar freemarket.VRO@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA