Antwerpen

Heraanleg speelterrein Tweegezusterslaan, DeurneDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Osman Kolcakovic
Tel: +32 33384209
E-mail: osman.kolcakovic@antwerpen.be
Internetadres(sen): https://www.antwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=396315


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Heraanleg speelterrein Tweegezusterslaan, Deurne 
Referentienummer: Antwerpen-GAC_2020_01470-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112723
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Heraanleg speelterrein Tweegezusterslaan, Deurne
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-01-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De aanbestedende overheid ontving enkele vragen van een kandidaat inschrijver.
Hierbij de antwoorden.

Vergelijkbare advertenties van BDA