Infrabel Directie Asset Management - Area North-west

Bestek nr.: 57/52/3/20/051 Maintenance Brugge - prestaties van werktuigen: één of meer hydraulische weg-spoorkra(a)n(en); één vrachtwagen me hydraulische kraanarm; met kraandrijver, voor het laden en lossen van spoormaterialen, ballast, betonnen voorwerpen en allerlei werken in de hoofd- en bijsporenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel Directie Asset Management - Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Cindy Sergeant
Tel: +32 92422341
E-mail: cindy.sergeant@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391757


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bestek nr.: 57/52/3/20/051 Maintenance Brugge - prestaties van werktuigen: één of meer hydraulische weg-spoorkra(a)n(en); één vrachtwagen me hydraulische kraanarm; met kraandrijver, voor het laden en lossen van spoormaterialen, ballast, betonnen voorwerpen en allerlei werken in de hoofd- en bijsporen 
Referentienummer: I-I.NW-57/52/3/20/051-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45510000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst van werken.
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
- De ter beschikkingstelling van één of meerdere (max. 3 gelijktijdig) hy-draulische weg-spoorkranen, met kraandrijver
- De ter beschikking stellen van een vrachtwagen met hydraulische kraan-arm, met kraadrijver
- Het ter beschikking stellen van zwaar gereedschap (geremde laadbak op lorries)
- Het ter beschikking stellen van een breekhamer op kraan
- Het ter beschikking stellen van een hydraulische onderstopeenheid (type rijdend op het spoor ) bedienbaar vanuit de stuurkabine wegspoorkraan
- Het ter beschikking stellen van een borstelmachine hydraulisch aange-dreven via de wegspoorkraan
- Het ter beschikking stellen van een pandrolhaakverwijderaar bruikbaar samen met wegspoorkraan
- Het ter beschikking stellen van een hydraulisch gereedschap voor het verhandelen van betonnen dwarsliggers
Er kunnen gelijktijdig verscheidene werktuigen van een verschillend type worden gevraagd met hun eigen drijver, welke eventueel op verschillende locaties kunnen te werk gesteld worden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Categorie G of H, klasse 1 of hoger


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-02-17 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-02-17
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz. Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder rubriek "Business - Leveranciers en Aannemers - Werken in aanneming - Spoorwegdomein.In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-01-12

Vergelijkbare advertenties van BDA