Woonmaatschappij Ijzer & Zee

Bouw van 13 woningen en 4 appartementenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Woonmaatschappij IJzer & Zee
Postadres: Brugse Steenweg 2,BE-8630 Veurne
Tel: +32 58312240
Fax: +32 58314255
E-mail: info@ijzerenzee.be
Internetadres(sen): www.ijzerenzee.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouw van 13 woningen en 4 appartementen  
Referentienummer: 2007/1004/02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijkomende documenten staalbordellen:
- Document: d2250- Staalplan-1.pdf
- Document: d2250- Staalplan-2.pdf
- Document: d2250- Staalplan-4.pdf
- Document: d2250- Staalplan-5.pdf
- Document: d2250- Staalplan-6A.pdf
- Document: d2250- Staalplan-7A.pdf
- Document: d2250- Staalplan-8.pdf
- Document: d2250- Staalplan-9.pdf
- Document: d2250- Staalplan-10.pdf
Aangepaste plannen:
- Document: 2020 11 06 ijzer en zee kaaskerkestraat BLOK 1 2-2.pdf
wordt vervangen door: 2020 11 12 ijzer en zee kaaskerkestraat BLOK 1 2-2 AANGEPAST.pdf
- Document: 2020 11 06 ijzer en zee kaaskerkestraat BLOK 2 1-2.pdf
wordt vervangen door: 2020 11 12 ijzer en zee kaaskerkestraat BLOK 2 1-2 AANGEPAST.pdf
- Document: 2020 11 06 ijzer en zee kaaskerkestraat BLOK 4 1-2.pdf
wordt vervangen door: 2020 11 12 ijzer en zee kaaskerkestraat BLOK 4 1-2 AANGEPAST.pdf
Alle aangepaste documenten zijn terug te vinden op de site www.ijzerenzee.be onder de rubriek aanbestedingen

Vergelijkbare advertenties van BDA