Centrale Dienst Voor Sociale En Cultureel Actie Van Het Ministerie Van Defensie

20849 - Werken om elektrische installaties in overeenstemming te brengen in de woningen te Beauvechain, Grez-Doiceau, Piétrebais, Hamme Mille, Jodoigne, Nivelles, Neder Over Heembeek voor de rekening van CDSCADeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres: Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1,BE-1120 Neder-Over-Heembeek
Contactpersoon: Cellule Overheidsopdrachten
Tel: +32 24432583
E-mail: marchespublics@ocasc.be
Internetadres(sen): http://cdsca-ocasc.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390239


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
20849 - Werken om elektrische installaties in overeenstemming te brengen in de woningen te Beauvechain, Grez-Doiceau, Piétrebais, Hamme Mille, Jodoigne, Nivelles, Neder Over Heembeek voor de rekening van CDSCA 
Referentienummer: OCASC-20849-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Werken om elektrische installaties in overeenstemming te brengen in de woningen te Beauvechain, Grez-Doiceau, Piétrebais, Hamme Mille, Jodoigne, Nivelles, Neder Over Heembeek voor de rekening van Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De documenten in het nederlands

Vergelijkbare advertenties van BDA