Stad Bilzen

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van werfsignalisatie op afroep - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Bilzen
Postadres: Deken Paquayplein 1,BE-3740 Bilzen
Contactpersoon: Mevrouw Tonnie Nijssen
Tel: +32 89519260
E-mail: tonnie.nijssen@bilzen.be
Internetadres(sen): www.bilzen.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: dienst mobiliteit
Postadres: Schureveld 19,BE-3740 Bilzen
Contactpersoon: Mevrouw Christel Lismont
Tel: +32 89519335
E-mail: christel.lismont@bilzen.be
Internetadres(sen): www.bilzen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van werfsignalisatie op afroep - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 9/21
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34942000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Diverse materialen voor werfsignalisatie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Stedelijk Magazijn Stapelplein, Kapittelstraat 13 te 3740 Bilzen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Anti-parkeerpalen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Stedelijk Magazijn Stapelplein, Kapittelstraat 13 te 3740 Bilzen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Lanedividers 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Stedelijk Magazijn Stapelplein, Kapittelstraat 13 te 3740 Bilzen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Straatnaamborden en aluminium palen en toebehoren  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Stedelijk Magazijn Stapelplein, Kapittelstraat 13 te 3740 Bilzen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Nadarhekken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Stedelijk Magazijn Stapelplein, Kapittelstraat 13 te 3740 Bilzen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 6

II.2.1. Benaming
Verkeersspiegels 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Stedelijk Magazijn Stapelplein, Kapittelstraat 13 te 3740 Bilzen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 7

II.2.1. Benaming
Verende kickbacks 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Stedelijk Magazijn Stapelplein, Kapittelstraat 13 te 3740 Bilzen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 8

II.2.1. Benaming
Markeernagels 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Stedelijk Magazijn Stapelplein, Kapittelstraat 13 te 3740 Bilzen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 9

II.2.1. Benaming
Glasbolreflectoren 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Stedelijk Magazijn Stapelplein, Kapittelstraat 13 te 3740 Bilzen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 10

II.2.1. Benaming
Parkeersets 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Stedelijk Magazijn Stapelplein, Kapittelstraat 13 te 3740 Bilzen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Bijgevoegd formulier te ondertekenen door de bank
2. Bewijs toevoegen bij de offerte


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-12-15 16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-04-14


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 , BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-24

Vergelijkbare advertenties van BDA