De Branding Waak Vzw

HERBOUWEN/UITBREIDEN van een WOONEENHEID voor personen met meervoudige beperkingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: de branding waak vzw
Postadres: Ringlaan 30,BE-8501 Heule - Kortrijk
Contactpersoon: Bart Vandevivere
Tel: +32 56362312
E-mail: bart.vandevivere@waak.be
Internetadres(sen): www.debranding.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394069

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architectenbureau Johan KETELE bv
Postadres: Minister Liebaertlaan 21/001,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: Kathleen Gheysen
Tel: +32 56259260
E-mail: kathleen@ketele.be
Internetadres(sen): http://www.ketele.be http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394069

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
HERBOUWEN/UITBREIDEN van een WOONEENHEID voor personen met meervoudige beperking 
Referentienummer: debranding-5590_P1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215214
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Ruwbouw-dakwerk-pleisterwerk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Kortrijk-Heule
II.2.4. Beschrijving
Waterdicht gebouw (= ruwbouw + dakdichting plat dak) + binnenpleisterwerken. 
II.2.7. Looptijd
220 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: D, D1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-01-15 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-01-15
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Heirweg 125 - 8520 KuurneInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Enkel inschrijvers


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A, BE-8500 Kortrijk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-24

Vergelijkbare advertenties van BDA