Universiteit Gent

Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie stookplaats resto Dunant - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Gent
Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Sophie Mortier
Tel: +32 92647875
Fax: +32 92643596
E-mail: sophie.mortier@ugent.be
Internetadres(sen): www.ugent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie stookplaats resto Dunant - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: A/02491/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: F.I. 24.01 - campus Dunant - Dunant 2, Henri Dunantlaan 2 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
De centrale stookplaats van gebouw 24.01, Dunant 2 is momenteel uitgerust met twee oude gasketels (1975). Een grondige renovatie is noodzakelijk. Voor de renovatie van de stookplaats is een subsidie toegekend in het kader van het "Klimaatfonds" (energiebesparende investeringen in gebouwen van de Vlaamse hogescholen en universiteiten), waarvan de facturatie uiterlijk op 15/11/2021 dient ingediend bij de Vlaamse overheid. Daarom is de uitvoering van de werken voorzien tijdens de zomer van 2021. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-05-15
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-09-15
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. -
Eventuele minimumeisen:
1. -

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. -

Eventuele minimumeisen:
1. -
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-01-15 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-05-15


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-24

Vergelijkbare advertenties van BDA