Stad Brussel - Departement Openbaar Patrimonium

Overheidsopdracht voor de aanleg en renovatie van de 2 speeltuinen van de lagere school Tivoli basis en kleuterschool.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Brussel - Departement Openbaar Patrimonium
Postadres: Anspachlaan, 6 ,BE-1000 Brussel
E-mail: opp.secretariatcentral@brucity.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391208


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor de aanleg en renovatie van de 2 speeltuinen van de lagere school Tivoli basis en kleuterschool. 
Referentienummer: VBX-Architecture-OPP2020_049-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht voor de aanleg en renovatie van de 2 speeltuinen van de lagere school Tivoli basis en kleuterschool.
Titel van perceel 1 Grondwerken en ontwatering
Titel van perceel 2 Installatiewerken van de buitenvoorzieningen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In bijlage vindt u de bijlagen die vandaag zijn gepubliceerd.

Vergelijkbare advertenties van BDA