Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

UKKEL - SCIENSANO - Blok G : +03 vervangen defecte koelgroepDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: David CAMBRE
Tel: +32 476942666
E-mail: David.Cambre@regiedergebouwen.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390054


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
UKKEL - SCIENSANO - Blok G : +03 vervangen defecte koelgroep 
Referentienummer: BRU-2020-220252-2461C-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45300000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
UKKEL - SCIENSANO - Blok G : +03 vervangen defecte koelgroep
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-11-25
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-12-08
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-11-25
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-12-08
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
 De opening van de offertes wordt uitgesteld naar dinsdag 08.12.2020 om 10u00 ipv woensdag 25.11.2020 om 10u00

Vergelijkbare advertenties van BDA