Sint-gillis

Herinrichting en herkwalificatie van de groene ruimte ter hoogte van het Marie Jansonplein, met inbegrip van de aangrenzende delen van de Moskou- en Jourdanstraat - in het kader van het Duurzaam Wijkcontract "Voorplein-Morichar".Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sint-Gillis
Postadres: Van Meenenplein, 39,BE-1060 Sint-Gillis
Contactpersoon: Alice Larsimont
Tel: +32 5631155
E-mail: alarsimont@stgilles.brussels
Internetadres(sen): http://stgilles.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=384831


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting en herkwalificatie van de groene ruimte ter hoogte van het Marie Jansonplein, met inbegrip van de aangrenzende delen van de Moskou- en Jourdanstraat - in het kader van het Duurzaam Wijkcontract "Voorplein-Morichar". 
Referentienummer: Saint-Gilles-441-2020-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken voor de heraanleg van het Marie Jansonplein omvatten het ontmantelen en plaatsen van nieuwe vloerbedekkingen, het kappen van enkele bomen en het planten van vele nieuwe exemplaren, het aanleggen van landschappelijke wadi's en de installatie van een netwerk met voorzieningen voor het regenwaterbeheer, de bouw van kiosken, de installatie van een speelfontein en twee drinkfonteinen, de renovatie en uitbreiding van sportterreinen, de aanleg van een hondenpark en een hondentoilet, en de installatie van spellen en meubilair.
De werken voor de heraanleg van de Moskoustraat omvatten het ontmantelen en plaatsen van nieuwe vloerbedekkingen, de installatie van een netwerk met voorzieningen voor het regenwaterbeheer, de aanplanting van bomen, het plaatsen van meubilair en van nieuwe verkeersborden.
De werken voor de heraanleg van de Jourdanstraat omvatten het ontmantelen en plaatsen van nieuwe vloerbedekkingen, de installatie van een netwerk met voorzieningen voor het regenwaterbeheer, de aanplanting van bomen, het plaatsen van meubilair en van nieuwe verkeersborden.
De werken voor de aanleg van een verkeersdrempel in de Munthofstraat omvatten de heraanleg van de weg in de Munthofstraat en een stuk van de Romestraat, de installatie van een netwerk met voorzieningen voor het regenwaterbeheer, de aanplanting van bomen, het plaatsen van meubilair en van nieuwe verkeersborden.
De aard en de precieze kenmerken van de werken staan omschreven in deel III "Technische bepalingen" van het bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-11-24
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-12-03
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-11-24
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-12-03
Plaatselijke tijd: 10:00

Vergelijkbare advertenties van BDA