Gemeentebestuur Zulte

Renovatie oude sportzaal ADeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur Zulte
Postadres: Centrumstraat 8,BE-9870 Zulte
Contactpersoon: Mevrouw Sofie Dierick
Tel: +32 92431452
Fax: +32 92431401
E-mail: sofie.dierick@zulte.be
Internetadres(sen): www.zulte.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie oude sportzaal A 
Referentienummer: 2020/073
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De gemeente Zulte beschikt over een sporthal dewelke bestaat uit een oud gedeelte (jaren '70) en een nieuw gedeelte van 2012.
In de oude sporthal dringen zich een aantal renovaties op. Ter voorbereiding daarvan werd reeds een stabiliteitsstudie opgemaakt.
De totaalopdracht omvat 4 percelen die in 1 aanbesteding zijn opgenomen doch als 4 afzonderlijke werken kunnen gegund worden aan verschillende aannemers.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
VERSTEVIGEN HOUTSTRUCTUUR DAK 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: sporthal
II.2.4. Beschrijving
* Verstevigen houten dakstructuur voor het dragen van de isolatie * Reinigen plafond  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-05-03
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-05-14
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
DICHTEN EN ISOLEREN DAK 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: sporthal
II.2.4. Beschrijving
* Afnemen bestaande zonnepanelen * Dichten en isoleren dak 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-06-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-06-18
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
VERVANGEN DEUREN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: sporthal
II.2.4. Beschrijving
* Vervangen nooddeuren * Vervangen deur aan transformatorlokaal door een brandwerende deur * Vervangen asbestplaat in deur van het CV-lokaal 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-05-17
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-05-21
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
VERVANGEN SCHEIDINGSWANDEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: sporthal
II.2.4. Beschrijving
* Verstevigen metalen draagstructuur voor ophangen scheidingswand * Vervangen van de 2 scheidingswanden 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-06-14
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-06-18
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Eventuele minimumeisen:
1. Bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Vereiste erkenning: Voor perceel 2: D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-01-14 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-07-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-01-14
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: gemeentehuis, raadzaal, Centrumstraat 8

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Een plaatsbezoek kan aangevraagd worden bij de patrimoniumbeheerder Sofie Dierick. Datum en uur worden in onderling overleg bepaald.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-24

Vergelijkbare advertenties van BDA