Solva

Erosiebestrijdingswerken Rijstraat te NinoveDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SOLVA
Postadres: Gentsesteenweg 1b,BE-9520 Vlierzele
Contactpersoon: Pieter Kindermans
Tel: +32 499521992
E-mail: pieter.kindermans@so-lva.be
Internetadres(sen): www.so-lva.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393482

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Ingenieursbureau Goegebeur-D'Hauwer
Postadres: Valleistraat 75,BE-9402 Meerbeke
Contactpersoon: Jan D'Hauwer
Tel: +32 54320470
E-mail: jd@sbgoegebeur.be
Internetadres(sen): http://www.sbgoegebeur.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393482

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Erosiebestrijdingswerken Rijstraat te Ninove 
Referentienummer: SOLVA-Ninove Rijstraat-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Ninove - Rijstraat : opbraakwerken, grondverzet, construeren van bufferbekken, buffergracht en ter plaatse gestorte constructies
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Ninove - Rijstraat
II.2.4. Beschrijving
Opbraakwerken, grondverzet, construeren van bufferbekken, buffergracht en ter plaatse gestorte constructies 
II.2.7. Looptijd
35 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: B, C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-01-18 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-01-18
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Solva - Gentsesteenweg 1B - 9520 Sint-Lievens-Houtem

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 brussel
Internetadres(sen): http://eprodadmin.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-24

Vergelijkbare advertenties van BDA