De Mandel Cvba

Ichtegem, Engelstraat 17-19 - bouwen van meergezinswoning met 15 wooneenheden en sloop van bestaand kantoor met woningDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Mandel cvba
Postadres: Groenestraat 224,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: Mevrouw Sophie Bekaert
Tel: +32 51233561
Fax: +32 51233568
E-mail: sophie.bekaert@demandel.be
Internetadres(sen): www.demandel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ichtegem, Engelstraat 17-19 - bouwen van meergezinswoning met 15 wooneenheden en sloop van bestaand kantoor met woning 
Referentienummer: 2020157
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-23


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
toevoegen van addendum dd. 20201123 betreffende toelichting riolering en oppervlakte gevelstenen per kleur

Vergelijkbare advertenties van BDA