Katholieke Basisscholen Regio Poperinge Vzw

Verbouwen van 'Huis 10'.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Katholieke Basisscholen Regio Poperinge vzw
Postadres: Boeschepestraat 16,BE-8970 Poperinge
Contactpersoon: Pieter Vandelannoote
Tel: +56 325938
Fax: +56 325738
E-mail: pieter@mv-architecten.be
Internetadres(sen): https://www.mv-architecten.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393814

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Maes & Vandelannoote architecten
Postadres: Burg. Nolfstraat 23,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: Pieter Vandelannoote
Tel: +56 325938
E-mail: pieter@mv-architecten.be
Internetadres(sen): http://www.mv-architecten.be http://www.mv-architecten.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwen van 'Huis 10'. 
Referentienummer: MV-18006-1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45400000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Lot 1 : algemene bouwwerken en afwerking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: Poperinge
II.2.4. Beschrijving
Het betreft het bouwen van een nieuwe administratieve vleugel voor basisschool VBS St-Benedictus. 
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
erkenning vereist in (onder)categorie D - klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-01-05 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-20

Vergelijkbare advertenties van BDA