Provincialaat Broeders Van Liefde

Nieuwbouw De Schalm LeopoldsburgDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincialaat Broeders van Liefde
Postadres: Stropstraat 119,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Nico Claes
Tel: +32 477761873
E-mail: nico.claes@ferdinand.broedersvanliefde.be
Internetadres(sen): http://www.sintferdinand.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393041


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw De Schalm Leopoldsburg 
Referentienummer: Broeders van Liefde-1757 De Schalm Leopoldsburg-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Nieuwbouw: Residentiële woonondersteuning voor volwassenen met een verstandelijke beperking
Gebouw A voor 15 personen
Gebouw B voor 10 personen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-20


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Op 20/11/2020 werd een bijkomend document toegevoegd (op de map en op het e-notification platform):
DEEL II TECH BEP ARCH > 1757 AB D Stabiliteit

Vergelijkbare advertenties van BDA