Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

Brussel - FOD Binnenlandse Zaken - Plaatsen van een beveiligde ruimte.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: De heer David CAMBRE, Industrieel Ingenieur Attaché
Tel: +32 476942666
E-mail: David.Cambre@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393770


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - FOD Binnenlandse Zaken - Plaatsen van een beveiligde ruimte. 
Referentienummer: BRU-2020-220108-39A-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - FOD Binnenlandse Zaken - Plaatsen van een beveiligde ruimte.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Brussel - FOD Binnenlandse zaken - Plaatsen van een beveiligde ruimte 
II.2.7. Looptijd
45 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D20


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-12-09 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een bezoek ter plaatse is vereist. Het geleide bezoek vindt plaats op: Dinsdag 01.12.2020 om 10u stipt Na het bezoek zal aan de Inschrijver een attest gegeven worden. Dit attest moet verplicht bij de offerte gevoegd worden. Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 2349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State moet een verzoektot schorsing of opheffing, op straffe van onontvankelijkheid, ingediend worden binnen de 60 dagen volgend op:- voor de niet geselecteerde kandidaten : de betekening van de selectiebeslissing;- voor de inschrijvers van wie de offerte als onregelmatig beschouwd werd : de betekening van de beslissing dat hun offerte onregelmatig verklaard werd;- voor de inschrijvers van wie de offerte niet uitgekozen werd : de betekening van de gunningsbeslissing.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen, Juridische Dienst
Gulden Vlieslaan 87, bus 2, BE-1060 Brussel
Tel: +32 25416973
Fax: +32 25417001
E-mail: juridischedienst@regiedergebouwen.be
Internetadres(sen): http://www.regiedergebouwen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-11-20

Vergelijkbare advertenties van BDA